Verksamhetsområden

 • Jag företräder part som ombud och processar för enskilda fysiska som juridiska personer i tvister i domstolar och hos myndigheter, såväl i tvistemål som brottmål.
 • Likvidator i frivilliga likvidationer och likvidator förordnad av Bolagsverket och tingsrätt.
 • Gåvo- och arvsrätt, upprättar testamenten, boutredningsman i dödsbon, skiftesman, testamentsexekutor och bouppteckningar.
 • Arbetar med all slags familjerätt, såsom bodelningar, äktenskapsskillnader, vårdnadstvister och underhåll.
 • Sambors juridiska frågor enligt sambolagen.
 • Fastighetsrätt, tolkar avtal om fastighetsöverlåtelser, upprättar avtal om överlåtelse av fast egendom, åtar mig uppdrag som god man enligt samäganderättslagen.
 • Köprätt, avtalsrätt, såväl konsument- som kommersiell köprätt.
 • Offentlig försvarare i brottmål, målsägandebiträde i brottmål.
 • Skadeståndsrätt, reglerar trafikolycksfallsskador, brottsoffer-skador.
 • Asyl- och invandrarrätt.
 • Rättshjälp och rättsskydd förmedlas.